Iniciación á linguaxe musical: de 6 a 7 anos

Obxectivos:

  • comprender o desenvolvemento de habilidades para a interpretación musical
  • empezar a diferenciar agrupacións vocais e intrumentais
  • utilizar a linguaxe musical para a interpretación de obras
  • traducir melodías e ritmos sinxelos á linguaxe musical convencional
  • interpretar pezas vocais e instrumentais de diferentes épocas, estilos e culturas para distintas agrupacións
  • coñecer e interpretar cancións de distintos lugares, épocas e estilos, valorando a súas contribución ó enriquecemento, traballando a interpretación musical tanto individual como en grupo

Metodoloxía:

  • a percusión corporal, utilizándoa en distintos exercicios e xogos
  • a busca de información bibliográfica, en medios de comunicación ou en Internet para conseguir datos sobre instrumentos, compositores, intérpretes e eventos musicais
  • a lectura e solfexo en clave de sol con diferentes ritmos binarios e ternarios, tanto en grupo como individual