Guitarra Eléctrica

Obxectivos:

Adoptar unha postura corporal que permita a correcta colocación do instrumento e favoreza a actividade e coordinación de ámbalas dúas mans.

Iniciar o desenvolvemento da coordinación motriz necesaria para a execución instrumental.

Coñecer as características morfolóxicas do instrumento e saber utilizalas dentro das esixencias do nivel.

Interpretar un repertorio básico de pezas de dificultade axeitada a cadanseu nivel.

Interpretar de memoria textos musicais.

Contidos:

Descrición dos elementos do instrumento

Coñecemento dos mecanismos de afinación do instrumento

Práctica de colocación e estabilidade do instrumento

Práctica de exercicios de relaxación e control muscular que permitan adoptar unha postura axeitada do corpo, posibilitando a correcta colocacion do instrumento e a acción do conxunto brazo-antebrazo-pulso-man-dedos esquerdos sobre o diapasón e a pulsación dos dedos da man dereita sobre as cordas, así como a coordinación entrámbolos dous.

Iniciación á práctica de escalas e arpexos.

Práctica de obras e estudos axeitados, que favorezan o desenvolvemento conxunto da capacidade musical e técnica.

Interpretación de memoria de textos musicais.

Interpretación en público de obras do repertorio estudado como xeito de desenvolver un maior autocontrol.